Onderwijs en kwaliteit

Kwaliteit en het jaarplan

In het schoolplan (2019-2023) staan de uitgangspunten en doelen beschreven die de school wil realiseren. Per jaar zijn die in jaarplannen uitgewerkt.

Dit zijn de hoofdpunten uit het jaarplan 2022-2023:

  • Effectief en doelgericht lesgeven volgens een vast instructie model (OCTO /EDI)
  • Visie en uitgangspunten van het onderwijs en de samenwerking binnen het IKC  verbreden
  • Burgerschap en Unescoschool 
  • Implementatie nieuwe cito leerlingvolgsysteem : Leerling in Beeld
  • Borging Parnassys leerlijnen in de kleutergroepen
  • Nieuw schoolplan samenstellen 2023-2027
  • Uitwerking ICT beleidsplan
  • Ouderbetrokkenheid
  • Inzet NPO gelden voor extra ondersteuning van leerlingen n.a.v. corona