Praktische punten

Verzekering en aansprakelijkheid

Verzekeringen

Het bestuur van de Proceon Scholengroep heeft een ongevallen- en een aansprakelijkheidsverzekering. Hiermee zijn leerlingen, personeel en vrijwilligers verzekerd. 

 

Ongevallenverzekering

De verzekering geeft recht op een (beperkte) uitkering wanneer een ongeval tot blijvende invaliditeit leidt. Ook zijn de geneeskundige en tandheelkundige kosten gedeeltelijk meeverzekerd, voor zover uw eigen ziektekostenverzekering geen dekking biedt, bijvoorbeeld door een eigen risico. Materiële schade als een kapotte bril of schade aan een fiets, valt niet onder de dekking.

 

Aansprakelijkheidsverzekering

De aansprakelijkheidsverzekering biedt de school, bestuursleden, personeel en vrijwilligers dekking tegen schadeclaims ten gevolge van onrechtmatig handelen.

Het IKC is niet zonder meer aansprakelijk voor alles wat tijdens schooluren en buitenschoolse activiteiten gebeurt. De school heeft pas een schadevergoedingsplicht wanneer sprake is van een verwijtbare fout, dus als de school is tekortgeschoten in haar rechtsplicht. Het IKC is evenmin aansprakelijk voor schade door onrechtmatig gedrag van leerlingen. Leerlingen, of beter gezegd hun ouders, zijn verantwoordelijk voor hun doen en laten. Van een leerling, die tijdens schooluren of door de school georganiseerde activiteiten door onrechtmatig handelen schade veroorzaakt, zijn dus in de eerste plaats de ouders aansprakelijk. Sluit daarom zelf een particuliere aansprakelijkheidsverzekering af.