Klachtenregeling

Soms bent u het niet eens met de gang van zaken in school. In de meeste gevallen is een gesprek met de leerkracht of andere direct betrokkenen voldoende om de kwestie op te lossen. Mocht u het gevoel hebben dat u niet serieus wordt genomen of dat er niet goed naar u wordt geluisterd, dan kunt u de zaak met de directie, het bestuur, de interne contactpersoon of de externe vertrouwenspersoon bespreken. De klager bepaalt de route.

 

De interne vertrouwenspersoon (IVP) is door de school aangesteld om er zorg voor te dragen dat klachten van kinderen of ouders altijd serieus worden genomen en op een zorgvuldige manier worden afgehandeld. Elke ouder of kind kan op hem of haar een beroep doen als er een probleem is, van welke aard dan ook, waarover u of uw kind niet met de groepsleerkracht of de directie wilt of durft te praten of waar u samen niet uitgekomen bent. Het gesprek wordt vertrouwelijk behandeld.

 

Als het nodig mocht zijn, wordt de klacht doorverwezen naar de externe vertrouwenspersoon. De externe vertrouwenspersonen zijn geheimhouding plichtig. Ook kan de klager ervoor kiezen om een klacht in te dienen bij de Landelijke Klachtencommissie, waar wij als school bij zijn aangesloten. Dit moet altijd schriftelijk gebeuren; de interne vertrouwenspersoon of externe vertrouwenspersoon kan u hierbij behulpzaam zijn. De volledige klachtenregeling is te vinden op www.proceon.nl onder het kopje ‘over ons’ en ‘beleid’.

 

De externe vertrouwenspersonen zijn er voor klachten en meldingen rond ongewenst gedrag (machtsmisbruik, pesten, seksuele intimidatie, agressie en geweld, discriminatie, onheuse bejegening, mishandeling en miscommunicatie). Voor de scholen van Proceon zijn mevrouw Giti Bán en de heer Frank Brouwer de externe vertrouwenspersonen. Beiden zijn werkzaam bij Stichting School & Veiligheid. In de bijlage stellen zij zich aan u voor en vindt u tevens hun contactgegevens.

Download de volledige klachtenregeling hier