Belangrijke informatie

Wij willen u - als ouder - graag zoveel mogelijk relevante informatie geven.

kind2 111959591467

Gezond eten op ons kindcentrum

Om genoeg energie binnen te krijgen op een schooldag, zijn er twee eet- en drinkmomenten op de dag: rond 10.00 uur en tussen de middag voor kinderen die overblijven. De kinderen nemen zelf alles mee in hun schooltas. Wij willen graag samen met u streven naar gezonde voeding op ons kindcentrum. Liever een extra boterham of wat fruit, dan enkel koek of snoep in de broodtrommel. Lekker gezond!

kind4 111959590093

Hulp op ons kindcentrum

Wij vinden een goede samenwerking tussen ouders en ons kindcentrum erg belangrijk. Ouders die op ons kindcentrum willen helpen ontvangen wij daarom graag. Denk aan ouders in de AC en MR, biebhouders, klassenouders of ouders die kleine groepen begeleiden bijvoorbeeld met lezen. Laat het ons weten als u zich graag wilt inzetten voor IKC-WereldWijs! 

Schermafbeelding 2020 10 06 om 16.40. 111927604746

Klachtenregeling

Soms bent u het niet eens met de gang van zaken in ons kindcentrum. In de meeste gevallen is een gesprek met de leerkracht of andere direct betrokkenen voldoende om de kwestie op te lossen.

Mocht u het gevoel hebben dat u niet serieus wordt genomen of dat er niet goed naar u wordt geluisterd, dan kunt u de zaak met de directie, het bestuur, de interne vertrouwenspersoon of de externe vertrouwenspersoon bespreken. De klager bepaalt de route.

 

De interne vertrouwenspersoon (IVP) is door het kindcentrum aangesteld om er zorg voor te dragen dat klachten van kinderen of ouders altijd serieus worden genomen en op een zorgvuldige manier worden afgehandeld.

Elke ouder of kind kan op hem of haar een beroep doen als er een probleem is, van welke aard dan ook, waarover u of uw kind niet met de groepsleerkracht of de directie wilt of durft te praten of waar u samen niet uitgekomen bent. Het gesprek wordt vertrouwelijk behandeld.

 

De interne vertrouwenspersonen op ons kindcentrum zijn:

Esther Saalmink (e.saalmink@proceon.nl) en Marijke Scherpenzeel (m.scherpenzeel@proceon.nl)

Werkdagen: maandag, dinsdag en woensdag

 

Als het nodig mocht zijn, wordt de klacht doorverwezen naar de externe vertrouwenspersoon. De externe vertrouwenspersonen zijn geheimhouding plichtig.

 

Ook kan de klager ervoor kiezen om een klacht in te dienen bij de Landelijke Klachtencommissie, waar wij als kindcentrum bij zijn aangesloten. Dit moet altijd schriftelijk gebeuren; de interne vertrouwenspersoon of externe vertrouwenspersoon kan u hierbij behulpzaam zijn.

De volledige klachtenregeling is te vinden op www.proceon.nl onder het kopje ‘over ons’ en ‘beleid’.

Externe vertrouwenspersonen Proceon Scholengroep

De externe vertrouwenspersonen zijn er voor klachten en meldingen rond ongewenst gedrag (machtsmisbruik, pesten, seksuele intimidatie, agressie en geweld, discriminatie, onheuse bejegening, mishandeling en miscommunicatie).

Voor de scholen van Proceon zijn mevrouw Giti Bán en de heer Frank Brouwer de externe vertrouwenspersonen. Beiden zijn werkzaam bij Stichting School & Veiligheid. In de bijlage stellen zij zich aan u voor en vindt u tevens hun contactgegevens.

Externe contactpersonen Proceon

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

 

Vanaf 1 januari 2019 zijn beroepskrachten, die met ouders en kinderen werken, verplicht om de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling te gebruiken bij signalen van geweld.

Ons kindcentrum beschikt over iemand die u kunt consulteren over kindermishandeling.

Deze functioneert als aanspreekpunt en bewaakt de interne procedure.

De taak van aandacht functionaris kindermishandeling is gekoppeld aan de taak van de intern begeleider. Op onze school is dit Jessica van der Linden (j.linden@proceon.nl)

 

Meer informatie vindt u op www.meldcode.nl

 

De meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling helpt professionals bij vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling. Aan de hand van 5 stappen bepalen professionals of ze een melding moeten doen bij Veilig Thuis en of er voldoende hulp kan worden ingezet.

Overige informatie