Aandacht voor sociale ontwikkeling

Agressie, geweld en seksuele intimidatie

De Proceon Scholengroep en dus ook ons IKC WereldWijs, gaat alle vormen van agressie, geweld en seksuele intimidatie binnen of in de directe omgeving van het kindcentrum tegen. Er zijn gedragsprotocollen voor privacy en het voorkomen van pesten, discriminatie en ander ongewenst gedrag. Het volledige protocol omgangsregels staat op de website van de

Proceon Scholengroep: www.proceon.nl/home/Algemeenbeleid.aspx
De vertrouwenspersonen in ons IKC hiervoorzijn Esther Saalmink en Marijke Scherpenzeel.

 

Beroepskrachten, die met ouders en kinderen werken zijn, verplicht om de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling te gebruiken bij signalen van geweld.  Ons kindcentrum beschikt over iemand die u kunt consulteren specifiek over kindermishandeling. Deze functioneert als aanspreekpunt en bewaakt de interne procedure. De taak van aandacht-functionaris kindermishandeling is gekoppeld aan de taak van de interne contactpersoon (ICP-er).  Op ons kindcentrum zijn dit Esther Saalmink en Marijke Scherpenzeel.

Meer informatie op: http://www.protocolkindermishandeling.nl en www.meldcode.nl 

 

U kunt ook de vertrouwenspersoon van de stichting of het landelijke meldpunt van de Onderwijsinspectie bellen: 0900 111 31 11. Vertrouwensinspecteurs van het meldpunt behandelen uw klacht vertrouwelijk. Vragen over onderwijs in het algemeen of over de Onderwijsinspectie in het bijzonder kunt u stellen aan Postbus 51. Bel hiervoor (gratis) 0800 80 51, e-mail naar info@owinsp.nl of kijk op www.onderwijsinspectie.nl.