Onderwijs en kwaliteit

Het leerlingvolgsysteem

Ons kindcentrum gebruikt voor het leerlingvolgsysteem (LVS) de toetsen van Cito die horen bij Leerling in Beeld. Met deze toetsen volgen wij de cognitieve en sociaal emotionele ontwikkeling. Samen met observaties, gesprekken en methodetoetsen draagt dit bij aan het volgen van iedere leerling in zijn of haar leerproces. 

 

De volgende toetsen worden afgenomen:

 • Rekenen-Wiskunde (groep 3 t/m 8)
 • Spelling (groep 3 t/m 8)
 • AVI lezen (technisch lezen – groep 3 t/m 8)
 • Drie-Minuten-Toets (technisch lezen – groep 3 t/m 8)
 • Begrijpend lezen (groep 4 t/m 8)

 

Daar voegt de school aan toe:

 • Observatielijsten leerkrachten en leerlingen rondom  de sociaal emotionele ontwikkeling
 • Methodetoetsen van rekenen, taal, lezen, spelling.
 • Presentaties bij wereldoriëntatie
 • Protocol leesproblemen en dyslexie (groep 1 t/m 8)
 • Eindtoets Basisonderwijs DIA (groep 8)

 

Toetskalender

Ieder jaar stelt de intern begeleider een Cito-toetskalender vast. De Cito momenten voor de groepen 3 t/m 8 liggen in januari en juni. De bovenstaande Cito-toetsen worden volgens de toetskalender afgenomen. Aan de hand van de normen van de toetsen behalen alle kinderen een score in de categorieën I (ver bovengemiddeld) t/m V (ver onder gemiddeld).

 • Een leerling die de toets bijzonder goed gemaakt heeft, krijgt de score I. Voor deze kinderen wordt het basisprogramma aangepast en aangevuld met verdiepings- en verrijkingslesprogramma’s.
 • Kinderen die een IV- of V-score behalen krijgen eveneens een aangepast basisprogramma met ruimte voor extra instructie en oefenmomenten.
 • De aanpassingen in het basisprogramma worden opgesteld door de groepsleerkracht, eventueel in overleg met de intern begeleider. Ouders worden hiervan door de leerkracht op de hoogte gebracht.

 

Resultaten

De resultaten van het LVS worden vermeld op het rapport, naast de resultaten van de methode gebonden toetsen. De leerkracht kan ouders tijdens de rapportgesprekken een toelichting geven.

 

Leerlingdossier

Voor het leerlingvolgsysteem wordt per leerling een dossier aangelegd en bijgehouden met deze persoonlijke gegevens, verslagen van leerlingbesprekingen, gesprekken met ouders, speciale onderzoeken, observaties, overdrachtsformulieren en toets- en rapportgegevens. Dit gebeurt voornamelijk digitaal. Zoals de Wet Bescherming Persoonsgegevens voorschrijft, bewaart de school eventueel papieren gegevens in een afsluitbare kast. Leerkrachten kunnen de dossiers van hun leerlingen raadplegen. U kunt het dossier van uw kind altijd inzien in overleg met de intern begeleider, maar niet mee naar huis nemen. De intern begeleider of leerkracht geeft altijd een individuele toelichting bij de gegevens in het dossier. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van het digitale informatiesysteem Parnassys voor de registratie van toetsresultaten, handelingsplannen, groepsplannen, verslagen van oudergesprekken, etc. Door Parnassys kunnen overzichten worden gegenereerd op leerling-, groeps- en schoolniveau. Via het ouderportaal kunt u toegang krijgen tot het digitale dossier van uw kind. De ouders krijgen via de school een gebruikersnaam en wachtwoord om te kunnen inloggen.