Wat leert mijn kind in het kindcentrum?

De vakken beter bekeken

Groep 3 - Aanvankelijk lezen

In groep 3 wordt gestart met de methode "lijn 3”. Dit is een taal-leesmethode. Vanuit een geïntegreerd onderwijsaanbod worden zowel de mondelinge als de schriftelijke taalontwikkeling op systematische wijze gestimuleerd. Ook het leesonderwijs wordt op deze manier aangeboden. De methode bestaat uit twaalf ontdekkende thema’s. Eén thema duurt ongeveer drie weken. In de groepen 4 t/m 8 valt het vak ‘Taal’, uiteen in verschillende subcategorieën. Te weten: technisch lezen, begrijpend lezen, taal, spelling en schrijven.

 

Groep 4 t/m 8 – Voortgezet lezen

In aansluiting op de methode "Lijn 3" wordt er verder geoefend in vlot en vloeiend lezen met gebruik van de methode "Atlantis" (gr 4 t/m 8). Deze methode speelt in op de verschillen in leesvaardigheid van de leerlingen en gaat in op leesbegrip en leesplezier.

De methode leert kinderen aan de hand van actuele onderwerpen een tekst te begrijpen. Specifieke strategieën worden geleerd om de tekst beter te kunnen analyseren.  Zo willen wij de kinderen goed voorbereiden op het voortgezet onderwijs, waarin dit onderdeel van lezen heel belangrijk is.

 

Groep 4 t/m 8 – Taal en spelling

De leerlingen van groep 4 t/m 8 werken met de nieuwste versie van de methode "Taal Actief". Het taalonderwijs is veelomvattend. De woordenschat wordt uitgebreid en er is aandacht voor het verwoorden van ideeën en emoties, het leren van spelling en het luisteren naar anderen. In groep 5 t/m 8 werken de leerlingen in de (werk-) schriften voor taal, maar ook op de chromebooks met spelling. Dit gebeurt met gebruik van het programma Snappet.

 

Schrijven

Schrijfonderwijs draagt ertoe bij dat leerlingen een leesbaar, verzorgd en vlot handschrift krijgen. Kinderen op ons kindcentrum in groep 3 t/m 8 leren schrijven met de methode “Klinkers”. In groep 3 leren de kinderen de kleine schrijfletters en hun verbindingen schrijven. In groep 7 en 8 mogen de leerlingen zelf aangeven of ze in verbonden schrift of in blokschrift willen schrijven. Voor de typevaardigheid maken wij gebruik van het programma Pycatypen in de groepen 7 en 8.

 

Rekenen en wiskunde

Wij gebruiken voor ons rekenonderwijs vanaf groep 3 de methode "Wereld in Getallen". De leerkrachten kunnen met behulp van deze methode, met materiaal dat aansluit bij de belevingswereld van de kinderen, op verschillende niveaus de stof aanbieden. Ook wordt bij deze methode veel gebruikgemaakt van het digitale schoolbord en gebruiken wij de methodiek ‘met sprongen vooruit’. In groep 5 t/m 8 werken de leerlingen  op de chromebooks met gebruik van het programma Snappet.

 

Wereldoriëntatie: 

Op veel momenten wordt gesproken over de wereld om ons heen en brengen we kinderen kennis bij over het heden, verleden en de toekomst van de aarde. Het betreft vakgebieden rond aardrijkskunde, geschiedenis, natuuronderwijs en techniek. Soms gebeurt dit in aparte vakken aan de hand van moderne methoden, maar vaak ook door middel van klassengesprekken, spreekbeurten, schooltelevisie, projecten, werkstukken en dergelijke. Met de methode materialen uit "Naut Meander Brandaan" worden instructielessen gegeven en gaan alle groepen allerlei onderwerpen in een werkles of project uitwerken. Dit kan in niveaugroepen zowel binnen de eigen groep als groepsdoorbroken worden uitgewerkt. Voor topografie gebruiken wij Topomania. Spreekbeurten en werkstukken zitten verpakt in deze methodiek. 

 

Godsdienst

Onze school is een protestants-christelijke basisschool die openstaat voor iedereen die zich thuis voelt bij deze manier van leven en werken. We willen ruimte bieden aan ieder individu, er is ruimte en respect voor ieders inbreng. Ons onderwijs is betrokken op de mens en de wereld. Dit komt tot uiting in de omgang met elkaar, in de keuze van de leermiddelen, in de taal die gesproken wordt en in de sfeer die heerst op school. Regelmatig wordt er een christelijk lied gezongen of een gedicht of gebed gelezen. Tweemaal per week wordt een Bijbelverhaal verteld. Zoveel mogelijk wordt een link gelegd met de actualiteit en de eigen ervaringen van het kind. Wij gebruiken in de onderbouw de prentenbijbel en in de hogere groepen de Bijbel voor jongeren. Daarnaast worden de wereldgodsdiensten behandeld in de bovenbouwgroepen. De christelijke feesten zijn een belangrijk onderdeel binnen ons onderwijs.

 

Sociaal-emotionele vaardigheden

Wij vinden dat sociaal-emotionele vorming een wezenlijk onderdeel is van de ontwikkeling van ieder kind en dat er niet mee gewacht mag worden tot zich problemen voordoen. Voor de ontwikkeling van sociaal-emotionele vaardigheden maakt de school gebruik van de methode ‘Kwink’. De methode Kwink bestaat uit een serie lessen met bijbehorende oefeningen om de sfeer in de klas goed te houden (preventief), of te verbeteren (curatief).

 

Burgerschap

Bij burgerschapsvorming staan drie domeinen centraal: democratie, participatie en identiteit. Leerlingen maken kennis met begrippen als democratie, grond- en mensenrechten, duurzame ontwikkeling, conflicthantering, sociale verantwoordelijkheid, gelijkwaardigheid en het omgaan met maatschappelijke diversiteit. Die kennis komt niet alleen uit het boekje, maar wordt ook geleerd door te oefenen in de praktijk. In de eerste plaats vinden we dat we vanuit onze christelijke identiteit als school een bijdrage kunnen en moeten leveren aan een maatschappij waarin naar elkaar wordt omgezien. In de tweede plaats vinden wij dat de school een samenleving in het klein is. In de klas en op het schoolplein gebeuren dingen die ook voorkomen in de ‘echte’ samenleving. Conflicten, ruzies, maar ook groepsvorming, samenwerking en inspraak. Op school mogen leerlingen voor hun mening uitkomen. Zij dragen verantwoordelijkheid in hun directe omgeving (klassendienst: schoonhouden van klas, gang en schoolplein). Wij geven vorm aan burgerschap door middel van de gesprekken bij de lessen (o.a. godsdienst, Naut Meander Braan, taal en lezen-Atlantis). Daarnaast willen we gebedshuizen bezoeken van verschillende geloven, zoals de Protestantse kerk, de Rooms Katholieke kerk een Moskee en een Synagoge. De kinderen leren respect te hebben voor mensen die anders zijn of anders denken. De kinderen leren wat zij moeten en mogen in de maatschappij. Kinderen zijn verantwoordelijk voor hun handelen en worden betrokken bij de afspraken en regels in de school. In het kader van burgerschap wordt ook Unesco besproken en worden alle scholen van Proceon een Unesco school.  Unesco | Unesco-scholennetwerk

 

Engels

Bij ons op school wordt in alle groepen Engels gegeven. Wij maken daarbij gebruik van de methode "Take it Easy".

 

Bewegingsonderwijs: Gymnastiek en zwemles

  • Groep 3 t/m 8 maakt voor de gymlessen gebruik van de sporthal naast ons gebouw. De vakleerkracht gymnastiek geeft daar les aan de kinderen. Spel- en materiaallessen worden afgewisseld zodat alle vaardigheden geoefend worden.
  • In groep 3 en 4 gaan de kinderen wekelijks zwemmen in het Van Walderveenbad. Het doel van de zwemlessen is het aanleren/onderhouden van de zwemvaardigheid, een zogenaamde natte gymles. Hiervoor krijgen wij geen subsidie. De ouders betalen       (schooljaar 22-23) € 200,= voor 40 lessen. Dit bedrag wordt per 10 lessen betaald. U ontvangt hiervoor van het zwembad een factuur. Het innen van de bedragen zal plaatsvinden door het zwembad, liefst per automatische incasso. Dit vermindert de administratieve handelingen.

Aan het einde van het schooljaar hoort u van het zwembad of uw kind mag afzwemmen voor een diploma of een certificaat. Dit is niet verplicht. De kosten daarvan betaalt u zelf.

Er kan voor deze lessen alleen op medische gronden vrijstelling worden verleend. Dit dient dan ruim voor het begin van een periode schriftelijk kenbaar worden gemaakt. Heeft uw kind al een diploma, dan is het gewoon een extra training van de zwemvaardigheid.

 

Expressievakken

Voor de vakken tekenen, handvaardigheid en muziek/drama worden online lesprogramma’s en losse ideeën gebruikt. Daarin zit ook een opbouw per leerjaar. Deze vakken brengen evenwicht in het lesprogramma. Niet alleen het leren heeft de nadruk, ook de creatieve vorming. Ook hierin wordt lesgegeven en streven we naar kwaliteit.

 

Het gebruik van computers

Alle leerlingen van de school maken gebruik van computers. In de afgelopen jaren is er het nodige geïnvesteerd in hardware en software.. De computer vormt bij veel vakken een integraal onderdeel van de methode.

 

Tablets en Snappet

Wij maken gebruik van chromebooks  in groep 5 t/m 8 voor spelling, taal en rekenen. Er wordt gewerkt met de methodiek Snappet. Het werken op de chromebook biedt duidelijk voordelen op het gebied van differentiatie en zorg in de klas. De leerkracht kan op het ‘dashboard’ zien of kinderen moeite hebben met bepaalde opdrachten en indien nodig klassikale, groepsgewijze of individuele instructie geven.