Onderwijs en kwaliteit

Vervroegd doorstromen en versnellen

Ons kindcentrum is in principe geen voorstander van het overslaan van groepen. In sommige gevallen kan hiertoe toch worden besloten, indien een kind een surplus op alle leerstofgebieden en op het sociaal-emotionele vlak vertoont en indien het nadelig voor de ontwikkeling van het kind zou zijn om in de huidige groep te blijven. Dit is uiteraard een zorgvuldige afweging, die samen met de ouders gemaakt wordt. De uiteindelijke beslissing ligt bij de directie.