De ouders

Activiteiten Commissie en andere hulpouders

Veel ouders zetten zich in voor de begeleiding van de leerlingen en voor de talrijke activiteiten op ons IKC. Het team is daar heel dankbaar voor, want een kindcentrum kan niet zonder. Geeft u alstublieft bij de leerkracht aan wanneer u ook tijd en zin heeft om onze enthousiaste groep helpende ouders te versterken.

 

Klassenouders

De groepsgebonden activiteiten worden gecoördineerd door zogenaamde klassenouders. De klassenouders zorgen ervoor dat er voldoende ouders zijn voor de activiteiten die de school of activiteitencommissie organiseert. Daarnaast zorgen ze voor hulp bij activiteiten zoals: het vervoer en de begeleiding bij groepsuitjes en zwemmen, de verjaardag van de leerkracht, het schoonmaken van schoolmateriaal, voorleesactiviteiten, etc. De groepsouders voor een nieuw schooljaar worden altijd in de eerste paar schoolweken van het nieuwe jaar bekendgemaakt. De leerkracht neemt daarin het voortouw.

 

Activiteitencommissie en ouderbijdrage (AC)

De Activiteiten Commissie vormt een schakel tussen ouders en school. De ouders uit alle groepen kunnen lid worden van deze commissie. De AC vergadert een aantal keer per jaar en ondersteunt het schoolteam bij activiteiten. Om die festiviteiten te kunnen bekostigen is een jaarlijks vrijwillige ouderbijdrage ingevoerd. De ouderbijdrage heeft tot doel een aantal voorzieningen te bekostigen die de overheid niet vergoedt. Voorzieningen die nodig zijn om de kwaliteit van het onderwijs te waarborgen, maar ook om de bekende jaarlijkse evenementen die bijdragen aan de sfeer op het kindcentrum, te kunnen betalen. We noemen hier met name sportactiviteiten, creatieve lessen, excursies, het Sinterklaasfeest en de Paas- en Kerstviering. De ouderbijdrage is vrijwillig, maar wel hard nodig. Wij zijn mede afhankelijk van uw steun en financiële bijdrage.

 

De jaarlijkse ouderbijdrage kan worden overgemaakt naar: NL98 RABO 0310699088 ten name van AC IKC WereldWijs te Loosdrecht. Rond oktober en met een eventuele herhaling in maart krijgt u hierover nader informatie. De hoogte van het bedrag voor schooljaar 2023-2024 bedraagt €45,00. Dit is inmiddels voor komend schooljaar door de MR vastgesteld.

De ouderbijdrage wordt door de AC geïnd. Zij legt jaarlijks verantwoording af over de besteding van deze bijdragen. De begroting van de AC wordt voorgelegd aan de directeur en vervolgens besproken en vastgesteld door de Medezeggenschapsraad.

  

Brengen en halen van kinderen

Nieuw beleid:

De ouders kunnen de leerlingen in principe brengen en halen op het plein van de school. De kinderen gaan zelfstandig naar binnen. Het geeft voor kinderen rust bij de start van de dag, dat is in de dagelijkse praktijk duidelijk gebleken. Uiteraard zijn uitzonderingen mogelijk:

  • indien u iets wilt vertellen aan de leerkracht omdat uw kind niet lekker is
  • indien u een traktatie samen met uw kind brengt wegens een verjaardag
  • indien een leerling voor het eerst naar school gaat

Gedurende verschillende momenten in het schooljaar is er een mogelijkheid om wel even mee te lopen naar binnen bij de start van de dag. Via de weekbrief wordt dit vooraf gemeld.

 

Bij het ophalen, kunnen ouders wachten op het plein. Leerkrachten lopen in principe met de groep mee naar buiten. Heeft u dan nog een specifieke vraag aan een leerkracht, dan kunt u hem of haar altijd aanspreken. Even bellen of een e-mail sturen is natuurlijk ook altijd mogelijk.