De ouders

Informatie aan de ouders

Een goed contact tussen het IKC en thuis is heel belangrijk. We informeren u niet alleen over alle belangrijke gebeurtenissen op het kindcentrum, maar ook over het wel en wee van uw kind. Wij stellen het op prijs als u ons van belangrijke gebeurtenissen thuis op de hoogte houdt.

 

Informatiebronnen

  • Eerste informatiegesprek: Dit vindt plaats vóór de plaatsing van uw kind.
  • Informatieavond: In alle groepen is er een informatieavond. Tijdens deze avond  krijgt u informatie over de leerstof van het schooljaar en worden de 'huisregels' van het IKC en de groep besproken.
  • Oudergesprekken (rapporten en 10-minutengesprekken): Zie hieronder.
  • Afspraken: De leerkrachten van de school zijn graag bereid om buiten de ouderavonden met u te praten over uw kind. Als u daar behoefte aan heeft, kunt u altijd een afspraak maken.
  • Gesprek met de directie: U kunt altijd terecht bij de directie met vragen, maar u kunt ook een afspraak maken of mailen naar ikc-wereldwijs@proceon.nl
  • Social Schools: De school maakt gebruik van het communicatieplatform Social Schools. Regelmatig  (wekelijks) komt de nieuwsbrief op vrijdag met actuele informatie voor de nieuwe week.
  • Parnassys (ouderportaal) : Alle ouders hebben een inlog voor Parnassys en kunnen daarmee de actuele gegevens en cijfers van behaalde resultaten rond hun kind bekijken. Ook is de jaarkalender met vakanties en studiedagen zichtbaar.
  • Website: Op de website kunt u terecht voor alle praktische informatie. Deze IKClgids staat ook op de website.

 

Rapporten en oudergesprekken (10-minutengesprekken)

De kinderen van groep 1 t/m 8 ontvangen twee keer per jaar een rapport. Op de activiteitenkalender staan alle data met betrekking tot de uitreiking van de rapporten.

Vanaf groep 2 wordt er al gewerkt met Cito-toetsen. Deze toetsen worden tot en met groep 8 als evaluatie-instrument gebruikt. De uitslagen van de toetsen worden opgenomen in het rapport. Een aantal keer per jaar worden ouders uitgenodigd voor een 10-minutengesprek met de leerkracht. De zogenaamde KOM gesprekken. Uw kind vanaf groep 4, is daarbij in principe aanwezig. Na het laatste rapport vinden deze gesprekken incidenteel plaats op verzoek van de leerkracht of ouder. Tijdens het gesprek wordt het rapport besproken en krijgt u informatie omtrent het leerlingvolgsysteem van uw kind. Soms kunnen gesprekken ook via Teams worden gehouden.