Proceon scholengroep

Visie en misie

Leer mij zelfbewust te leven in verbondenheid met anderen. Leer mij mijn talenten en mogelijkheden te ontdekken en ontwikkelen, zodat ik mijn plek in kan nemen in de wereld en kan bijdragen aan een goede toekomst voor iedereen.  

 

Ons onderwijs: wij stimuleren de nieuwsgierigheid van kinderen op een optimistische en uitdagende manier. 

 

Wij houden van kinderen. We geloven in onderwijs dat kinderen voorbereidt op het innemen van hun plek in deze wereld. We willen bij kinderen het verlangen opwekken om te leven in verbondenheid met hun omgeving en anderen. Een kind is niet ‘los verkrijgbaar’. Daarmee bedoelen we dat een kind een optelsom is van alles wat het is. Verstandelijk, sociaal-emotioneel en lichamelijk. Alles hangt dus met elkaar samen en moet daarom ook in samenhang aandacht en ruimte krijgen.  

We omarmen verschillen. Ieder kind heeft talenten die de unieke persoonlijkheid kleur geven. We helpen kinderen hun talenten te ontdekken en stimuleren ze om die te ontwikkelen. 

 

Onze identiteit: wij geven onderwijs vanuit de christelijke waarden met een open blik naar de wereld om ons heen. 

 

We staan als scholen in de christelijke traditie. We putten hoop uit de verhalen van de bijbel en geloven in een betere toekomst. We weten ons geliefd en vinden het belangrijk om lief te hebben. Waarden als vrijheid, gerechtigheid en barmhartigheid liggen ons na aan het hart. Samen met onze leerlingen zoeken we antwoorden op de vragen in ons leven. We stimuleren kinderen in de ontwikkeling van hun kijk op het leven en leren hen ook daarin nieuwsgierig te zijn. Dit doen we op een open manier. We werken vanuit respect voor andere opvattingen. 

 

Onze organisatie: wij zijn trots op ons vak en geloven in de kracht van samen leren en ontwikkelen. 

 

Onderwijs is onze passie. We werken vanuit ons hart en zetten de bedoeling van ons onderwijs centraal. We zijn nieuwsgierig naar kinderen en naar elkaar. Dit geldt voor iedereen die binnen Proceon werkt. Medewerkers worden gestimuleerd om zich blijvend te ontwikkelen. Hun vakmanschap krijgt volop ruimte. We geloven dat ons onderwijs beter wordt als we samen leren en de dialoog voeren over ons vak.  

 

Waarden 

Onze organisatie wordt gedreven vanuit waarden. Deze waarden staan voor wat wij belangrijk vinden in ons onderwijs en wat we nastreven. Ze zeggen iets over hoe we ons onderwijs willen vormgeven, maar ook over de manier waarop we willen samenwerken. Waarden verbinden ons vak met ons hart.  

 

De waarden nieuwsgierigheid, optimisme en uitdaging vormen de basis in de wijze waarop we leren met elkaar. 

 

Kinderen zijn van nature nieuwsgierig naar de wereld om hen heen. Nieuwsgierigheid is een voorwaarde voor leren. Binnen Proceon stimuleren we de natuurlijke nieuwsgierigheid van kinderen en van ons zelf. We geloven in de kracht van zelf ontdekken, vragen stellen en grenzen verleggen. Uitdaging vinden we belangrijk. Zo houden we de zaag scherp en halen we het maximale uit onze leerlingen. We worden geïnspireerd door christelijke idealen over een leefbare wereld met een goede plek voor iedereen. We willen kinderen leren optimistisch na te denken over de toekomst.  

 

De waarden vertrouwen, bezieling en verbondenheid vormen de basis van waaruit we samen als Proceon een gemeenschap vormen. 

 

Binnen Proceon werken we samen. We leren van en met elkaar. We maken ruimte om te praten over ons vak. In het besef dat ons onderwijs daar beter van wordt. In onze organisatie staat onze passie centraal: leerlingen door goed onderwijs voorbereiden op hun plek in deze wereld. We zijn geïnteresseerd in elkaar en werken in verbondenheid. Ieder heeft zijn eigen verantwoordelijkheid, van Raad van Toezicht tot ondersteunende medewerkers. We maken werk van vertrouwen vanuit het besef dat we gericht zijn op hetzelfde doel: het beste onderwijs aan onze leerlingen. Samen zijn we Proceon. 

Missie 

Onze missie luidt als volgt:  

 

Proceon Scholengroep richt protestants-christelijke scholen voor primair onderwijs op in het Gooi en omgeving en houdt die in stand, zoals bedoeld in de Wet op het primair onderwijs. Onze opdracht is om vanuit een christelijke overtuiging kwalitatief hoogwaardig onderwijs te geven. We richten ons op het volgen, begeleiden en stimuleren van een zo breed mogelijke groep kinderen in hun ontwikkeling tot zelfstandig denkende en handelende mensen, met besef van normen en waarden. 

 

Hieruit leiden we ons motto af: leren met hoofd, hart en handen. 

Organisatie 

College van Bestuur, Raad van Toezicht  

In het kort wordt Proceon Scholengroep als volgt bestuurd: 

 • De directeuren zijn integraal verantwoordelijk voor hun scholen. 

 • Het College van Bestuur (CvB) is integraal verantwoordelijk voor de organisatie en wordt hierbij ondersteund door het servicebureau en het secretariaat. 

 • De Raad van Toezicht (RvT) houdt toezicht op en adviseert het CvB. 

 • De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) adviseert de organisatie over het beleid van de stichting en heeft op een aantal terreinen instemmings- of adviesbevoegdheden. 

 • Op schoolniveau vervult de medezeggenschapsraad (MR) deze rol. 

 • Mw. Marieke Doddema en dhr Herman Wiegeraad vormen het college van bestuur van Proceon. Mw. Marieke Doddema is de voorzitter van het college van bestuur 


Strategisch beleid 

In het strategisch beleid 2023-2027 staan de volgende strategische uitgangspunten: 

 

 • We bieden kwalitatief goed onderwijs dat gericht is op de brede ontwikkeling en de nieuwsgierigheid van kinderen stimuleert.  

 • We geven onderwijs dat kinderen voorbereidt op hun plek als wereldburger.  

 • We geven onderwijs vanuit de christelijke waarden met een open blik naar de wereld om ons heen.   

 • We geven onderwijs dat kinderen uitdaagt hun talenten te ontdekken en ontwikkelen.  

 • We geven onderwijs dat kinderen leert omgaan met een veranderende wereld.