Onderwijs en kwaliteit

Een doublure en aangepaste programma

Per groep zijn minimale leerstofeisen vastgelegd waaraan overgang naar de volgende groep getoetst wordt. Als een kind op meerdere punten achterblijft, kan het verstandig zijn om het kind een leerjaar over te laten doen. De leerkracht en de intern begeleider brengen ouders op de hoogte bij de eerste signalen van een achterstand. Indien mogelijk wordt de beslissing om een leerjaar over te doen, in een zo vroeg mogelijk stadium genomen. Als een kind op een specifiek vakgebied achterblijft, moet worden overwogen of het haalbaar is om het kind in de eigen groep verder te laten gaan met een aangepast programma voor dat specifieke vak. Indien een kind doubleert zal het een verdiepend programma aangeboden krijgen op leerstofonderdelen die al beheerst worden. Ook hier speelt de intern begeleider een zeer belangrijke rol.

 

Stappenplan

  • De leerkracht geeft vroegtijdig, maar uiterlijk eind februari, aan de ouders en de intern begeleider door dat hij/zij zich zorgen maakt.
  • De leerkracht bespreekt met de ouders regelmatig hoe aan de achterstand gewerkt wordt.
  • Na de tweede Cito-toetsing in mei vindt er een eindgesprek met de ouders plaats. Dit gesprek wordt bijgewoond door de intern begeleider. Tijdens dit gesprek wordt het voorstel van ons kindcentrum over wel/niet doubleren gemotiveerd.
  • Indien het kindcentrum en de ouders het niet met elkaar eens kunnen worden, zullen de groepsleerkracht, de intern begeleider en de directeur het kind nogmaals in een overleg bespreken.
  • Rekening houdend met de ontwikkeling van het kind en de wens van de ouders, wordt een nieuw advies geformuleerd en gemotiveerd. Dit advies van het kindcentrum is bindend.